చిన్న శేషునిపై ఊరేగే లోకమాత

చిన్న శేషునిపై ఊరేగే లోకమాత
అదివో అల్లదివో శ్రీహరి వాసము
పదివేల శేషుల పడగలమయము – అన్నమయ్య
తిరుపతి , నవంబర్ 21 :
శేషాద్రిని నాగేంద్రుని రూపంగా అన్నమయ్య దర్శించాడు. శ్రీహరికి శ్రీసతికి ఆదిశేషుడు పాన్పుగా అమరిన వాడు. పడగల గొడుగుగా సేవిం చేవాడు. ఆ దంపతులు నిద్రించేవేళ దోమతెరగా రూపొందేవాడు. ‘పన్నగపు దోమతెర పెకైత్తవేవయ్యా’ అనడంలోని అంతరార్థం అదే! పాము మీద, పాముకుబుసం లాంటి దోమ తెరలో శ్రీమతితో నిద్రించే శ్రీవారు మనకు ఏం చెబుతు న్నారు. క్షీరసాగరం అంటే సృష్టిలోని క్షీరాంశ. జంతువులో, ధాన్యాల్లో ఆకుల్లో, కాండాల్లో, కాయకసరుల్లో, పత్ర హరితంలో అంతటా పాలే ఉంది. – అదే పాలసముద్రం, పాలసంద్రం మీద చైతన్య శక్తే ‘సర్పిన్ పవర్’. దానిమీదే అమ్మవారు ఆసీనుల య్యారు.విషాన్ని విరిచి నాగులను హారాలుగా ధరించిన దేవతలు, నాగభూషణుల య్యారు.

నాగ బంధాలతో మన దేవతలు దర్శనమిస్తు న్నారు. నగం అంటే కొండ. గమించలేనిది కాబట్టి న-గం- నగంలో పుట్టింది కాబట్టి అది ‘నాగం’ అయింది. సర్పం – అంటే వేగంగా కదిలేది అని అర్థం. అలమేలు మంగమ్మ కూడా అందుకే నాగవాహనం మీద ఊరేగుతూ ఈ సత్యాన్ని భక్తులకు చాటి చెపుతున్నారు. యద్భావం తద్భవతి. సద్భావనను పెంపొందించుకుని సృష్టిలోని మిళితమైన సత్ అసత్ పరత్వాలలోని సత్‌ను ఎంచుకుని సన్మార్గంలో భక్తులు నడచిపోవాలనే అంతరార్థాన్ని ఈ వాహనాలపై ప్రకటిస్తున్నారు మన దేవతామూర్తులు.

Advertisements
Published in: on November 21, 2011 at 1:23 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://tirumalatirupatitemple.wordpress.com/2011/11/21/%e0%b0%9a%e0%b0%bf%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8-%e0%b0%b6%e0%b1%87%e0%b0%b7%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b1%88-%e0%b0%8a%e0%b0%b0%e0%b1%87%e0%b0%97%e0%b1%87-%e0%b0%b2%e0%b1%8b%e0%b0%95/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: