భగవద్గీత నేటి శ్లోకం

భగవద్గీత నేటి శ్లోకం
అర్జున ఉవాచ :` శ్లో॥ సన్న్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి । యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సేనిశ్చతమ్‌॥ 1

తా॥ అర్జునుడడుగుచున్నాడు :` ఓ కృష్ణా ! నీవు కర్మ సన్యాసమును స్తుతించుచున్నావు. కర్మయోగమును కూడ పొగుడుచుంటివి. ఈ రెండిరటిలో ఏది శ్రేయస్కరమైనదో అట్టి ఒక్కదానినే నిశ్చయముగా నాకు చెప్పుము.

Advertisements
Published in: on November 8, 2011 at 7:49 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://tirumalatirupatitemple.wordpress.com/2011/11/08/%e0%b0%ad%e0%b0%97%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%97%e0%b1%80%e0%b0%a4-%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%9f%e0%b0%bf-%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%8b%e0%b0%95%e0%b0%82-20/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: