భగవద్గీత నేటి శ్లోకం

భగవద్గీత నేటి శ్లోకం
శ్లో॥ సక్తా: కర్మణ్యవిద్వాంసో యథా కుర్వన్తి భారత । కుర్యాద్విద్వాం స్తథాసక్త శ్చికీర్షుర్లోక సజ్గహమ్‌॥ 25
తా॥ విద్వాంసులు కానివారు కర్మలపట్ల ఆసక్తులై ఎలా ఆచరిస్తారో , ఆ విధంగానే విద్వాంసుడైనవాడు నిస్సంగుడై లోకానికి దారి చేపే బుద్ధితో కర్మల నాచరించాలి.

Advertisements
Published in: on June 14, 2011 at 10:20 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://tirumalatirupatitemple.wordpress.com/2011/06/14/%e0%b0%ad%e0%b0%97%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%97%e0%b1%80%e0%b0%a4-%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%9f%e0%b0%bf-%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%8b%e0%b0%95%e0%b0%82-18/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: