భగవద్గీత నేటి శ్లోకం

భగవద్గీత నేటి శ్లోకం
‘‘ నేను కర్మాచరణకు కడంగకుంటే ఏ విధమైన నష్టం కలుగుతుంది అంటే భగవానుడు చేబుతున్నాడు. ’’` శ్లో॥ ఉత్సీదేయురిమే లోకా న కుర్యాం కర్మ చేదహవమ్‌। సంకరస్య చ కర్తాస్యా ముపహన్యామిమా: ప్రజా॥ 24
తా॥ నేను కర్మ చేయకపోతే ఈ లోకాలన్నీ నశిస్తాయి , వర్ణ సంకరం చేసినవాడవుతాను. ఈ ప్రజలనే నాశనము చేసినవాడవుతాను.

Advertisements
Published in: on June 12, 2011 at 4:59 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://tirumalatirupatitemple.wordpress.com/2011/06/12/%e0%b0%ad%e0%b0%97%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%97%e0%b1%80%e0%b0%a4-%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%9f%e0%b0%bf-%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%8b%e0%b0%95%e0%b0%82-17/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: